Skip to main content

Urejeno računovodstvo in knjigovodstvo je ena ključnih potreb sodobnih gospodarskih družb, ki želijo konkurenčno poslovati v visoko tekmovalnem okolju.

Visoko profesionalne računovodske storitve in računovodsko svetovanje opravljamo za pravne osebe (d.o.o., d.n.o., k.d) in samostojne podjetnike (obrtnike, odvetnike, notarje, zdravnike).

OBSEG STORITEV, KI JIH IZVAJA RAČUNOVODSTVO R KONTO:

 • Storitve vodenja temeljnih poslovnih knjig (glavna knjiga, dnevnik glavne knjige)
 • Storitve vodenja analitičnih evidenc kupcev in dobaviteljev (spremljanje terjatev in obveznosti, izpisi odprtih postavk)
 • Storitve vodenja analitične evidence stroškov in prihodkov
 • Obračun osebnih prejemkov in vse evidence v zvezi s plačami za DURS in ZPIZ
 • Obračun drugih prejemkov fizičnih oseb: študentske napotnice, avtorski honorarji, podjemne pogodbe, potni stroški
 • Vodenje evidence osnovnih sredstev z obračuni amortizacije
 • Obračun davka na dodano vrednost
 • Obračun zamudnih obresti, izpis opominov
 • Izdelava računovodskih izkazov (izkaz poslovnega izida, bilanca stanja, izkaz gibanja kapitala, izkaz finančnih tokov)
 • Izdelava davčne bilance
 • Izdelava periodičnih računovodskih poročil in druge storitve po želji podjetja
 • Poročanje iz naslova poslovanja s tujino (Banka Slovenije)
 • Izdelava aktov in sklepov podjetja, povezanih z računovodskim poslovanjem (pravilnik o blagajniškem poslovanju, pravilnik o popisu, pravilnik o računovodstvu, akt o sistematizaciji delovnih mest itd.)
 • Opravljanje elektronskega plačilnega prometa
 • Računovodske analize poslovanj
 • Kontrola poslovanja ter sprotno opozarjanje na računovodske nepravilnosti
 • Arhiviranje računovodske in poslovne dokumentacije
 • Druge računovodske in svetovalne storitve

Kontakt

Zagovarjamo visoko profesionalnost, hitro odzivnost, zanesljivost, oseben pristop in najsodobnejše načine poslovanja.

R KONTO d.o.o.

Poslovna cona A 10
4208 Šenčur
Slovenija

Ste nezadovoljni s trenutnim računovodstvom?